Camí vora Ges, PR-C47

Itinerari que segueix el curs del riu Ges, enllaçant les poblacions de Torelló i Vidrà, i passant per llocs tan emblemàtics com la Fontsanta, Forat Micó, la Tosca de Degollats o el Salt del Molí.

Pel que fa al des­ni­vell, el Camí Vora Ges té dues parts molt dife­ren­ci­a­des. La pri­me­ra part que va de l’inici del recor­re­gut fins pas­sats uns 4 km de Sant Pere de Tore­lló, és més avi­at pla­ner pujant sols un cen­te­nar de metres durant uns 11 km, men­tre que la  sego­na part puja uns 400 metres de des­ni­vell en uns 7 quilòmetres.

Tam­bé, pel que fa a l’entorn, tenim dues parts molt dife­ren­ci­a­des que podem mar­car el con­gost de Forat Micó, espai de tran­si­ció, on dei­xem enre­re els camps de con­reu i el bosc de ribe­ra amb verns, pollan­cres i plà­tans cen­te­na­ris com els de la Font­san­ta, per endin­sar-nos pas­sat el con­gost, en un entorn típi­ca­ment de mun­ta­nya for­mat per algu­nes pas­tu­res i fage­des, con­vi­vint amb boi­xos, frei­xes, ave­lla­ners, rou­res, aurons i altres espè­ci­es vege­tals que tro­ba­rem en altres entorns de muntanya.

Track del sender

Enllaços d’interès

Oso­na Turis­me. Sen­ders de Petit Recor­re­gut
FEEC

Continguts relacionats

Search