Camí Oliba, GR-151

Sender de gran recorregut que connecta algunes de les obres més emblemàtiques de l’art romànic català. Transcorre entre Montserrat i els Pirineus i passa per algunes de les ciutats i pobles amb més història de la Catalunya Vella.

El sen­der cre­ua el pai­sat­ge d’interior i de mit­ja mun­ta­nya de les comar­ques del Bages, Oso­na i el Ripo­llès i és un autèn­tic museu al mig de la natu­ra. És art, cul­tu­ra i his­tò­ria en la seva essèn­cia, en espais gai­re­bé inal­te­rats al llarg dels temps. És un recor­re­gut pels orí­gens de Cata­lu­nya, quan per­so­nat­ges com el bis­be i abat Oli­ba van deci­dir repo­blar i cris­ti­a­nit­zar aques­tes ter­res sem­brant-les d’esglésies i monestirs.

En el seu pas pel ter­ri­to­ri, es poden dur a ter­me dife­rents trams i eta­pes, en bici o a peu.

Trams i recor­re­gut
Fulle­tó i mapa

Enllaços d’interès

Camí Oli­ba

Continguts relacionats