El Morro del Quer

Un mirador natural al cor del Bisaura, indret de gran bellesa i valor paisatgístic.

El mor­ro del Quer és un mira­dor natu­ral situ­at a 1.241 m d’altitud que ens ofe­reix unes vis­tes fan­tàs­ti­ques del Bisau­ra, el veï­nat de Lla­és, amb el cas­tell i les Bau­mes, i una pano­rà­mi­ca de 360º des del Mont­seny fins al Ripo­llès i la Cer­da­nya, pas­sant pel Pedra­for­ca i el Cadí.

Situ­at en ple EIN ser­res de Milany-San­ta Mag­da­le­na i Puig­sa­calm-Bell­mun, dins el ter­me muni­ci­pal de Vidrà. S’hi arri­ba per un camí pla­ner des del coll del Bar­re­tó, on tro­bem la masia del Bar­re­tó i l’ermita de Sant Jaume.

Caminem

Bau­mes dels Fer­rers, mor­ro del Quer i tom­bes del
faig.

Continguts relacionats