Arbres monumentals

Arbres excepcionals, que per mida, edat, història o particularitat científica, cal que siguin protegts

Els arbres han tin­gut sem­pre un valor relle­vant per a la soci­e­tat per la seva fun­ció eco­lò­gi­ca, cul­tu­ral, eco­nò­mi­ca, sim­bò­li­ca, etc. El conei­xe­ment cien­tí­fic con­ti­nua apor­tant noves dades sobre la relle­vàn­cia de la seva fun­ció en múl­ti­ples aspec­tes, com la fixa­ció del CO2, els ser­veis eco­sis­tè­mics o la seva interac­ció amb altres éssers vius.

Per tal de donar pro­tec­ció legal a deter­mi­nats arbres i arbre­des con­si­de­rats sin­gu­lars, la Gene­ra­li­tat de Cata­lu­nya ha ela­bo­rat nor­ma­ti­va que per­met decla­rar-los com a arbres o arbre­des d’interès local, arbres o arbre­des d’interès comar­cal i arbres o arbre­des monumentals. 

Al ter­ri­to­ri de la Vall del Ges, Orís i Bisau­ra tro­bem els següents arbres monumentals:

Enllaços d’interès

Arbres monu­men­tals de Catalunya

Continguts relacionats

Search