Música a la Gespa, notes de primavera

El festival tranquil té lloc als jardins del castell de Montesquiu els diumenges de maig al migdia amb un format de concert-vermut en un entorn privilegiat

Edició 2022
Venda d’entrades

Músi­ca a la ges­pa és un cicle me con­certs serè en un entorn pri­vi­le­gi­at, un lloc ide­al per gau­dir de la músi­ca de for­ma tranquil·la, des de la gespa.

El fes­ti­val posa èmfa­si en el benes­tar del públic apos­tant per actu­a­ci­ons musi­cals ínti­mes i pro­pe­res, en con­tac­te amb el medi natu­ral

​La pro­gra­ma­ció no es cen­tra en un estil de músi­ca en con­cret, sinó en l’ac­ti­tud de les ban­des durant les seves actu­a­ci­ons i en les sen­sa­ci­ons que trans­me­ten all públic.

​Enllaços d’interès

https://www.musicaalagespa.cat/