Rutes a peu pel territori

Rutes circulars per descobrir el territori de la Vall del Ges, Orís i el Bisaura a peu

El Con­sor­ci de la Vall del Ges, Orís i el Bisau­ra ha pro­po­sa diver­ses rutes per fer a peu a dife­rents indrets del ter­ri­to­ri. Nou d’a­ques­tes rutes es poden tro­bar en for­mat paper a tots els Ajun­ta­ments que for­men part del Con­sor­ci, als punts d’informació del ter­ri­to­ri, a res­tau­rants i allotjaments.

El medi natu­ral i rural té mol­ta impor­tàn­cia en tot el ter­ri­to­ri. El pai­sat­ge es dibui­xa amb camps de con­reus i prats de pas­tu­ra, amb ermi­tes, masi­es i cas­tells. Cami­nant per aquests parat­ges, tro­bem bos­cos de pi i de rou­re als ves­sants més asso­le­llats i mag­ní­fi­ques fage­des a les bagues, rie­res roca­llo­ses i bonics salts d’aigua ama­gats. I si pugem en alguns dels nom­bro­sos cims, gau­di­rem d’unes vis­tes pano­rà­mi­ques immillorables.

Rutes Gesbisaura

 1. Els Bufa­dors de Beví, 5 km — Fàcil
 2. Sant Sal­va­dor de Bell­ver, 8,5 km — Fàcil
 3. El Salt del Molí, 4,2 km — Fàcil
 4. El Salt del Mir, 11km — Fàcil
 5. Camí Vora Ges, 10km — Fàcil
 6. Ser­ra de la Cogu­le­ra-Sader­ra, 12,3 km — Moderat
 7. Bell­munt per la Tos­ca de Dego­llats, 9,5 km — Moderat
 8. Del cas­tell de Mon­tes­quiu al cas­tell de Beso­ra, 9,7 km — Fàcil
 9. De Sora al cas­tell de Boi­xa­der, 9,2 km — Fàcil
 10. De Roca­pre­ve­ra a la Coro­mi­na pel Vora Ter, 7,5 km — Fàcil
 11. De Font­co­ber­ta a San­ta Mar­ga­ri­da de Caba­gès, 9,8 km — Fàcil
 12. Vol­ta al cas­tell de Tore­lló 4,4 km — Fàcil

Enllaços d’interès

Ser­vei de Patri­mo­ni - Con­sor­ci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura

Continguts relacionats