La caminada del Vidranès

Des del 2009, pel mes de maig els amants de la muntanya tenen una cita imprescindible. Tots ells comparteixen un mateix objectiu: descobrir cada any nous racons i camins poc coneguts del Vidranès.

La cami­na­da del Vidra­nès neix de la mà del Club Excur­si­o­nis­ta Sant Quir­ze. El seu objec­tiu és donar a conèi­xer un dels racons més bonics del Bisau­ra: el Vidra­nès.

Amb 34’4 km² de ter­me muni­ci­pal, en aquest ter­ri­to­ri s’hi pot tro­bar un munt d’indrets per des­co­brir: boni­ques fage­des, prats exu­be­rants, cims emble­mà­tics, ermi­tes i esglé­si­es romà­ni­ques, masos rònecs, masi­es his­tò­ri­ques, o fins i tot, un castell. 

Tot això per­met can­vi­ar part del recor­re­gut de la cami­na­da any rere any i així tam­bé s’aconsegueix man­te­nir vius els camins que rode­gen el poble de Vidrà.

Enllaços d’interès

Cami­na­da del Vidra­nès
Cen­tre Excur­si­o­nis­ta Sant Quir­ze de Besora 

Continguts relacionats