Cursa del Castell de Montesquiu

Aquesta clàssica cursa recorre 11 km per dins el Parc del Castell de Montesquiu i té una gran participació popular

L’any 1988 i en motiu de la inau­gu­ra­ció del Pont de Mon­tes­quiu, va sor­gir la ini­ci­a­ti­va de fer una cur­sa per una part del Parc del Cas­tell de Mon­tes­quiu. Es trac­ta­va d’un cir­cuit d’uns 10 qui­lò­me­tres apro­xi­ma­da­ment pel mig de la natu­ra, envol­tat de bosc i mun­ta­nya, per camins sen­se asfal­tar i cata­lo­gat per molts cor­re­dors com a un cir­cuit molt interes­sant i de “tren­ca­ca­mes”, degut als des­ni­vells que hi ha.

Ate­sa la gran par­ti­ci­pa­ció i entu­si­as­me dels cor­re­dors aquest cir­cuit s’ha anat ampli­ant al llarg de totes les edi­ci­ons fins a arri­bar a un recor­re­gut de més d’11 km.

Arrel d’aquesta cur­sa va sor­gir la idea d’organitzar tam­bé una cur­sa infantil.

Enlla­ços d’interès Ajun­ta­ment de Montesquiu