Cursa del Castell de Montesquiu

Aquesta clàssica cursa popular recorre el Parc del Castell de Montesquiu amb diferents propostes de recorreguts i distància.

L’any 1988 i en motiu de la inau­gu­ra­ció del Pont de Mon­tes­quiu, va sor­gir la ini­ci­a­ti­va de fer una cur­sa per una part del Parc del Cas­tell de Mon­tes­quiu. Es trac­ta­va d’un cir­cuit d’uns 10 qui­lò­me­tres apro­xi­ma­da­ment pel mig de la natu­ra, envol­tat de bosc i mun­ta­nya, per camins sen­se asfal­tar i cata­lo­gat per molts cor­re­dors com a un cir­cuit molt interes­sant i de “tren­ca­ca­mes”, degut als des­ni­vells que hi ha.

Actu­al­ment la cur­sa es com­po­sa de dos recor­re­guts, el de “Coll de tres pals” de 10km i el de “La Sola­na” de 5km.

Arrel d’aquesta cur­sa va sor­gir la idea d’organitzar tam­bé una cur­sa infan­til, diver­sos recor­re­guts per dins del muni­ci­pi en fun­ció de l’edat dels participants.

Cur­sa del Cas­tell de Montesquiu

Continguts relacionats

Search