Trail de Sora

Per conèixer Sora a vista d’ocell, el Trail de Sora és una bona opció: un cop s'arriba a dalt el Castell del Boixader les vistes sobre tot el territori son espectaculars.

El trail de Sora, una cur­sa de mun­ta­nya que es va estre­nar el 2021, segueix evo­lu­ci­o­nant i ampli­ant el seu trail. Actu­al­ment té dues rutes, una amb 25km i 1300m de des­ni­vell posi­tiu, i la cur­ta d’ 11km amb 600m de des­ni­vell positiu.

Actu­al­ment el trail for­ma part de la COPA OSONING TRAIL RUN, el cam­pi­o­nat de cur­ses de mun­ta­nya de la comar­ca d’O­so­na, en moda­li­tat de trail curt, i la de trail llarg.
L’ob­jec­tiu final del trail és ofe­rir pas­sar un bon dia, en un entorn incomparable.

Més infor­ma­ció i inscripcions

Recor­re­guts:

  • 11km — 600m de des­ni­vell positiu
  • 25km — 1300m de des­ni­vell positiu

El temps màxim per com­ple­tar el recor­re­gut de 25km, és de 6 hores.  Es con­si­de­ra­rà que el temps és homo­lo­gat sem­pre que s’ha­gi mar­cat el xip per­so­nal a tots els con­trols de pas.

La sor­ti­da i l’arribada seran a la zona espor­ti­va de Sora.

Continguts relacionats