IE-033 VIDRÀ-PUIGSACALM

Una ruta homologada i senyalitzada per llocs emblemàtics de l'EIN Serres de Milany-Santa Magdalena i Puigsacalm-Bellmunt

La IE-033 és la pri­me­ra ruta homo­lo­ga­da a Cata­lu­nya per la Real Fede­ra­ci­ón Hípi­ca Española.

Aques­ta ruta de 32 km té el seu punt de sor­ti­da a la zona espor­ti­va del muni­ci­pi de Vidrà, on s’hi tro­ba un prat habi­li­tat per amar­rar els cavalls.
La ruta s’i­ni­cia a una altu­ra de 982m i asso­leix la seva meta a uns 1.300m d’altitud. 

Els seus 32 km d’i­ti­ne­ra­ri cir­cu­lar trans­cor­ren per un recor­re­gut atrac­tiu, de gran belle­sa natu­ral i alho­ra tran­quil , pas­sant per diver­sos punts d’in­te­rès patri­mo­ni­al de l’EIN Ser­res de Milany, San­ta Mag­da­le­na i Puigsacalm-Bellmunt

TRACK DE LA RUTA

Enllaços d’interès

Turis­me eqüestre

Continguts relacionats