IE-033 VIDRÀ-PUIGSACALM

Una ruta homo­lo­ga­da i senya­lit­za­da per llocs emble­mà­tics de l’EIN Ser­res de Milany-San­ta Mag­da­le­na i Puigsacalm-Bellmunt

Trail de Sora

Per conèi­xer Sora a vis­ta d’ocell, el Trail de Sora és una bona opció: un cop s’ar­ri­ba a dalt el Cas­tell del Boi­xa­der les vis­tes sobre tot el ter­ri­to­ri son espectaculars.