Pels Camins dels Matxos

Cursa, caminada, marxa, trail, carrera, marató, ruta, matada, aventura, flipada, pesadilla, passejada, entrenament, correguda...

Posa-li l’etiqueta que vul­guis! Això és, en resum, aques­ta tro­ba­da que cada pri­ma­ve­ra des de 2002 s’organitza des del CET (Cen­tre Excur­si­o­nis­ta de Tore­lló) amb el gran objec­tiu de mos­trar els racons de gran rique­sa natu­ral i pai­sat­gís­ti­ca de la Vall del Ges a gent de dins i fora d’aquestes contrades.

Amb dife­rents pro­pos­tes de recor­re­guts, aques­ta és una cita impres­cin­di­ble i molt espe­ra­da pels amants de les cur­ses de muntanya.

Enllaços d’interès

Pels camins dels mat­xos
Cen­tre Excur­si­o­nis­ta de Torelló

Continguts relacionats

Search