El trail del Bisaura

Des del 2013 el trail del Bisaura s’ha convertit en una cita imprescindible per a tots els runners amants de les curses de muntanya més selectes.

​Encla­vat a cavall de les comar­ques d’O­so­na i el Ripo­llès, el Bisau­ra és una sub­co­mar­ca des­co­ne­gu­da per la majo­ria de gent, que quan aga­fa el cot­xe per anar a la mun­ta­nya pas­sa de llarg i tira més amunt per arri­bar-se al Piri­neu de Núria i Vall­ter. Aques­ta situ­a­ció de ter­ra de con­flu­èn­cia i de pas a la vega­da ha fet que con­ser­vi mul­ti­tud de llocs enca­ra ver­ges i per explo­rar.

És per això que neix el Trail del Bisau­ra, per donar a conèi­xer aquests indrets màgics gau­dint de la mun­ta­nya i de l’esport, en una pro­va atlè­ti­ca exi­gent, pre­ci­o­sa i car­re­ga­da de bon rotllo. 

Enllaços d’interès

http://www.traildelbisaura.com/

Continguts relacionats