Activitats del Museu de la Torneria

Tallers, jocs i descoberta de l'entorn i del territori a la Vall del Ges

La visi­ta al Museu de la Tor­ne­ria dona a conèi­xer el món dels tor­ners de fus­ta i banya de la Vall del Ges i expli­ca com es fabri­ca­ven bona part dels estris per a la maqui­nà­ria tèx­til, objec­tes de la llar i jogui­nes, de fus­ta, de banya o de galalita. 

A més de la visi­ta, el Museu ofe­reix dife­rents tallers de jocs adre­çats majo­ri­tà­ri­a­ment a esco­les i públic familiar.

Tallers regulars per a escoles

- Taller de bal­du­fes: Es mos­tra la col.lecció de bal­du­fes i trom­pit­xols del museu i sàprèn a fer ballar la bal­du­fa durant una hora. Obse­qui d’u­na bal­du­fa per a cada par­ti­ci­pant.
- Taller de jocs: Podreu tri­ar quins dels sis jocs voleu prac­ti­car durant una hora. Si els voleu prac­ti­car tots sis, el temps dedi­cat a cada joc és de 10 minuts.
El bèlit / sal­tar a cor­da / jugar a bales / bit­lles cata­la­nes / la rot­lla­na / tirar anelles

Activitats 2021

Juguem en famí­lia al Museu de la Tor­ne­ria de Tore­lló
Diu­men­ges (con­sul­tar agen­da)
Hora­ri: de 10 a 13h
Públic: famí­li­es amb infants de 3 a 10 anys.
Envol­tats de les màqui­nes, de les eines i de les fus­tes, podreu conèi­xer els jocs i les jogui­nes de fus­ta del Museu de la Tor­ne­ria. El pares i mares podran veu­re el museu o jugar amb els jocs.
Afo­ra­ment limi­tat a 10 infants + acom­pa­nyants
Preu: 5€/adult. Infants gra­tu­ït
Cal reser­va prèvia

La Ruta. Museu de la Tor­ne­ria de Tore­lló
Diu­men­ges (con­sul­tar agen­da)
Un diu­men­ge cada dos mesos, el Museu de la Tor­ne­ria pro­gra­ma­rà una sor­ti­da per conèi­xer el ter­ri­to­ri. L’àmbit ter­ri­to­ri­al és la Vall del Ges, Orís i Bisau­ra. Les rutes trac­ta­ran temes diver­sos: his­tò­ria, arqui­tec­tu­ra, natu­ra…
L’aforament pot vari­ar segons la ruta pro­gra­ma­da.
En el cas que hi hagi des­pla­ça­ment, aquest ani­rà a càr­rec de l’usuari
Preu: 5 €/adult. Infants fins a 12 anys gra­tu­ït
Cal reser­va prèvia

Contacte i reserves

info@museudelatorneria.cat
938596476

Web del Museu de la Tor­ne­ria de Torelló

Continguts relacionats