Rutes btt — Tracks del diable

Pura aventura en BTT, una ruta per als més valents.

Tracks del Dia­ble es un cir­cu­ït cir­cu­lar de BTT  de  pura aven­tu­ra en bici­cle­ta de mun­ta­nya per la comar­ca d’O­so­na. El seu recor­re­gut trans­cor­re, entre d’al­tres ter­ri­to­ris oso­nencs, la Vall del Ges i el Bisaura.

La ruta, cre­a­da per l’o­so­nenc Jor­di Sala­rich, es pot fer en dife­rents eta­pes i recor­re 210 km amb 5.641 m de des­ni­vell acu­mu­lat. El seu punt d’i­ni­ci i final és al muni­ci­pi de Torelló.

Tota la infor­ma­ció de la ruta i reser­ves AQUI

Continguts relacionats