Rutes guiades — Roger Arquimbau

Roger Arquimbau Cano, biòleg, naturalista i guia titulat de mitja muntanya.

En Roger Arquim­bau Cano, biò­leg, natu­ra­lis­ta i guia titu­lat de mit­ja mun­ta­nya, us ofe­reix la pos­si­bi­li­tat de des­co­brir el Parc del Cas­tell de Mon­tes­quiu i els seus entorns a tra­vés del senderisme.

Però sen­de­ris­me no sig­ni­fi­ca només cami­nar. Al llarg de la ruta que tri­eu des­co­bri­rem els ele­ments que con­for­men aquest ter­ri­to­ri (flo­ra, fau­na, for­ma­ci­ons geològiques,paisatge, his­tò­ria, llegendes…).

Con­tac­teu amb el Roger, expli­queu-li el vos­tre nivell i les vos­tres inqui­e­tuds, i us pro­po­sa­rà una ruta a la vos­tra mida.

Telf: 661 157 627

Adre­ça elec­trò­ni­ca: rarquimbau@gmail.com

Continguts relacionats