Rutes guiades — Muntanya i Natura

Alba Rovira, Tècnic Esportiu de Muntanya i guia de muntanya

Mun­ta­nya i Natu­ra és una micro­em­pre­sa que ofe­reix  sor­ti­des amb grups redu­ïts con­duits per una guia de mun­ta­nya pro­fes­si­o­nal

L’objectiu de Mun­ta­nya i Natu­ra és pro­mou­re el conei­xe­ment del ter­ri­to­ri, la bio­di­ver­si­tat i els valors excur­si­o­nis­tes mit­jan­çant les rutes guia­des, sor­ti­des d’interpretació del pai­sat­ge, sen­de­ris­me botà­nic, cur­sos d’excursionisme i ori­en­ta­ció amb GPS.

Les acti­vi­tats i cur­sos de Mun­ta­nya i Natu­ra van diri­gits a prac­ti­cants habi­tu­als o oca­si­o­nals de sen­de­ris­me, grups excur­si­o­nis­tes, natu­ra­lis­tes, eco­tu­ris­tes  i públic en gene­ral interes­sat a conèi­xer el ter­ri­to­ri, la bio­di­ver­si­tat i la muntanya. 

Infor­ma­ció i inscripcions

Enlla­ços d’interès

Continguts relacionats