Activitats ADET – Associació d’Estudis Torellonencs

Aquesta entitat té l’objectiu de promoure activitats culturals de tota mena relacionades amb Torelló i la Vall del Ges.

Cre­a­da l’any 1945, l’ADET enca­mi­na la seva acti­vi­tat fona­men­tal­ment a la reco­lli­da, con­ser­va­ció, estu­di i divul­ga­ció de totes aque­lles mani­fes­ta­ci­ons de caràc­ter his­tò­ric, cul­tu­ral i cien­tí­fic rela­ci­o­na­des amb el ter­ri­to­ri de la Vall del Ges. Una de les acti­vi­tats més impor­tants que ha dut a ter­me l’ADET ha estat la cre­a­ció d’un Museu-Arxiu d’història local, amb un patri­mo­ni arxi­vís­tic de gran vàlua.

Enllaços d’interès

Web de l’ADET

Continguts relacionats

Search