Teatre al Museu de la Torneria

A la tardor, fes un passeig teatral i musical pel Museu de la Torneria

Si voleu conèi­xer el Museu de la Tor­ne­ria d’u­na mane­ra dife­rent, no us podeu per­dre: reTORN(s), pai­sat­ges (musi­cals, tea­trals, poè­tics, dan­sats…del Museu de la Tor­ne­ria.
Us sor­pren­drà la quan­ti­tat de sons que es poden extreu­re dels objec­tes i màqui­nes del museu. Si us agra­da la dan­sa i la poe­sia, veu­reu noves core­o­gra­fi­es i sen­ti­reu pomes d’au­tors i auto­res ben propers. 

Tea­tre eSse­la pre­sen­ta l’es­pec­ta­cle reTORN(s) els dies 11, 12, 17, 18 i 19 de desem­bre. Amb San­ti Car­ca­so­na (com­po­si­ci­ons i arran­ja­ments musi­cals), Nàdia Pes­ar­ro­do­na i Ori­ol Roca (intèrprets/ballarins). Poe­mes de Segi­mon Ser­ra­llon­ga, Maria Mer­cè Mar­çal, Joa­na Rapall, Josep Car­ner Ovi­di mont­llor i Car­me Guarsch i Dar­né.
Entra­des a Ticketara.com

Enllaços d’interès

reTORNS
Museu de la Torneria

Continguts relacionats