Teatre al Castell de Montesquiu

A la tardor, pots conèixer les dependències del castell a través de les seves “malediccions”

Les male­dic­ci­ons del cas­tell de Mon­tes­quiu son les actu­als visi­tes tea­tra­lit­za­des a càr­rec de la com­pa­nyia Tea­tre Esse­la. 

Un espec­ta­cle iti­ne­rant per diver­ses depen­dèn­ci­es del cas­tell de Mon­tes­quiu a la recer­ca d’esperits, àni­mes, apa­ri­ci­ons i fan­tas­mes

Una pro­pos­ta que pot fer por… i és millor veu­re acompanyat!

Espec­ta­cle reco­ma­nat per a majors de vuit anys. Les per­so­nes amb mobi­li­tat redu­ï­da poden tenir difi­cul­tats per seguir la visi­ta. Pla­ces limitades.

SESSIONS TARDOR 2021
30 d’oc­tu­bre a les 17h
31 d’oc­tu­bre a les 17h
6 de novem­bre a les 17h
7 de novem­bre a les 17h
13 de novem­bre a les 17h
14 de novem­bre a les 17h
20 de novem­bre a les 17h
21 de novem­bre a les 17h

COMPRA D’ENTRADES

Enllaços d’interès

Tea­tre Essela