Teatre El Centre

El Centre de Sant Quirze de Besora és l’entitat del Bisaura més antiga amb més d’un segle d’història

Amb una llar­ga his­tò­ria al seu dar­re­re, pel tea­tre El Cen­tre han pas­sat molts sant­quir­zencs i bisau­rencs per par­ti­ci­par en algu­na de les mol­tes acti­vi­tats que les dife­rents sec­ci­ons han ofert: Els grups de tea­tre, el cant coral, la petan­ca, els grups de lleu­re, els grups musi­cals, els casals per a la mai­na­da,… entre d’altres en són una bona mostra.

El moment àlgid de l’any el tro­bem amb les repre­sen­ta­ci­ons d’Els Pas­to­rets i Nit de Reis per fes­tes de Nadal.

En totes aques­tes acti­vi­tats des­ta­ca el com­pro­mís dels seus par­ti­ci­pants, l’en­tre­ga des­in­te­res­sa­da i altru­is­ta; i sobre­tot una volun­tat de fomen­tar la cul­tu­ra i l’as­so­ci­a­ci­o­nis­me a Sant Quir­ze de Beso­ra i a tot al Bisaura.

Enllaços d’interès

Arti­cle de Lau­ra Mas­nou al 855 (PDF)
Agen­da ses­si­ons 2021
Ajun­ta­ment de Sant Quir­ze de Besora