Teatre Cirvianum

Situat a la Plaça Nova de Torelló, el Teatre Cirvianum el teatre de referència a tota la zona, inaugurat l'any 1925 i reformat el 1994.

Des de 1925, el Tea­tre Cir­vi­a­num fou ges­ti­o­nat per diver­sos empre­sa­ris de l’espectacle. Aco­llí fun­ci­ons dra­mà­ti­ques, musi­cals, cine­ma mut amb músi­ca en direc­te i cine­ma sonor. Tam­bé fou esce­na­ri de mul­ti­tud d’actes diver­sos de la his­tò­ria de Tore­lló: mítings de tota mena, saló de ball i resi­dèn­cia de pre­so­ners de guer­ra a finals de 1940 per fer les tas­ques de nete­ja de les des­tros­ses del catas­trò­fic aiguat de 1940.

A prin­ci­pis dels 90 el Tea­tre Cir­vi­a­num va ser reha­bi­li­tat per tor­nar a obrir les por­tes el maig de 1994, i des d’a­les­ho­res fins a l’actualitat.

El nom Cir­vi­a­num remet a un dels pri­mers noms ‑en lla­tí- desig­nats per situ­ar Torelló.

El Tea­tre té una pro­gra­ma­ció regu­lar d’arts escè­ni­ques, músi­ca, tea­tre fami­li­ar que el con­ver­tei­xen en l’equipament de pro­gra­ma­ció cul­tu­ral de refe­rèn­cia a la zona.

Enllaços d’interès

Pro­gra­ma­ció Tea­tre Cirvianum

Continguts relacionats

Search