Festus, festival d’arts al carrer

Un festival multidisciplinar de referència que combina gèneres, formats i llenguatges amb un nexe en comú, que passa als carrers de Torelló.

El Fes­tus, fes­ti­val d’arts al car­rer és una ini­ci­a­ti­va que sor­geix, a finals dels anys noran­ta, del Patro­nat del tea­tre Cir­vi­a­num de Tore­lló i de les regi­do­ri­es de Joven­tut i Cul­tu­ra de l’Ajuntament de Tore­lló, amb l’objectiu de donar a conèi­xer acti­vi­tats d’arts escè­ni­ques, musi­cals, visu­als i plàs­ti­ques, que no tenen accés als canals de difu­sió habi­tu­al, i amb la volun­tat d’obrir les arts a nous públics.

Des de la seva pri­me­ra edi­ció, el 1998, el fes­ti­val Fes­tus es cele­bre actu­al­men­te a finals de maig, i en un sol cap de set­ma­na espec­ta­cles de tea­tre, músi­ca, dan­sa, arts visu­als, circ, per­for­man­ce i tite­lles omplen els car­rers, pla­ces i jar­dins del poble. La major part de la pro­gra­ma­ció és gra­tu­ï­ta, res­po­nent a la inten­ció del fes­ti­val que per­so­nes poc acos­tu­ma­des al con­sum de pro­duc­tes cul­tu­rals des­co­brei­xin que hi ha una alter­na­ti­va a les pro­pos­tes lúdi­co-fes­ti­ves a les que estan acostumades.

El Fes­tus vol abar­car totes les for­mes d’expressió artís­ti­ca con­tem­po­rà­nia, que impli­quen un tren­ca­ment amb la ruti­na urba­na del dia a dia de pobles i ciu­tats, i pro­gra­mar aque­lles curi­o­si­tats del món de l’espectacle que pro­po­sen una rela­ció espe­ci­al, dife­rent i ínti­ma d’interacció amb el públic.

Enllaços d’interès

Fes­tus Festival

Continguts relacionats