Festival Cinema de Muntanya

Cada tardor els aficionats al cinema i a la muntanya tenen una cita imprescindible a Torelló.

El Fes­ti­val de Cine­ma de Mun­ta­nya i Aven­tu­ra de Tore­lló va néi­xer el 1983 orga­nit­zat pel Cen­tre Excur­si­o­nis­ta Tore­lló. Poste­ri­or­ment i durant alguns anys va aga­far el relleu l’As­so­ci­a­ció Cul­tu­ral Fes­ti­val de Cine­ma de Mun­ta­nya per, final­ment, cre­ar la Fun­da­ció Pri­va­da Fes­ti­val Cine­ma de Mun­ta­nya de Tore­lló, els mem­bres de la qual pro­ve­nen de l’an­ti­ga asso­ci­a­ció cultural.

Des de la seva cre­a­ció el 1983, el Fes­ti­val ha estat un reflex dels can­vis que hi ha hagut, tant en els esports clàs­sics de mun­ta­nya ‑alpi­nis­me, esca­la­da, esquí, etc‑,  l’a­pa­ri­ció de nous esports ‑salt BASE, ràf­ting, parapent‑, com en els suports cine­ma­to­grà­fics amb els quals s’ex­pres­sa­ven. Algu­nes de les dates més impor­tants de la nos­tra his­tò­ria han tin­gut rela­ció amb aquests canvis.

El Fes­ti­val for­ma part d’al­tres asso­ci­a­ci­ons. La més impor­tant és la IAMF (Inter­na­ti­o­nal Alli­an­ce for Moun­tain Film), una asso­ci­a­ció inter­na­ci­o­nal cre­a­da el 2000 que agru­pa els fes­ti­vals de cine­ma més impor­tants del món. El Fes­ti­val de Tore­lló n’és mem­bre fundador.

Enllaços d’interès

Fes­ti­val de Cine­ma de Mun­ta­nya Torelló

Continguts relacionats