FET, Festival Emergent de Torelló

Des de 2010, el Festival Emergent de Torelló programa, en diferents espais, algunes de les formacions més prometedores del panorama musical independent

El FET va néi­xer anys enre­re com un comi­at d’estiu amb músi­ca entre amics i, des d’aleshores, ha anat avan­çant i crei­xent amb can­vis de for­mat i ubi­ca­ció. Des dels pri­mers fes­ti­vals a La Cho­za, han pas­sat pel Bar Atmos­fe­ra o el Foyer del Tea­tre Cir­vi­a­num. I mai han per­dut l’energia ni l’ambició de pro­gra­mar, sen­se ànim de lucre, algu­nes de les for­ma­ci­ons més pro­me­te­do­res del pano­ra­ma musi­cal inde­pen­dent.

Enllaços d’interès

FET

Continguts relacionats

Search