El riu Ges

Neix al ter­me de Vidrà, i reco­llint les aigües de rie­res i rie­rols, arri­ba a desem­bo­car al Ter al muni­ci­pi de Tore­lló, donant nom a tota la vall per la que serpenteja.

El Puigsacalm

És el punt més alt de la Ser­ra­la­da Trans­ver­sal, un cim emble­mà­tic del mun­ta­nyis­me català.

El Morro del Quer

Un mira­dor natu­ral al cor del Bisau­ra, indret de gran belle­sa i valor paisatgístic.

El Salt del Molí

Cau el riu, en for­ta embran­zi­da, del cim d’uns grans bal­sos de penya, rebo­tant con­tra la roca llen­çant blanc escu­meig y boi­rim d’espurnes.*

Sant Bartomeu de Covildasses

De camí al Puig­sa­calm, al cos­tat de la casa de pagès que por­ta el mateix nom, tro­bem l’ermita de Sant Bar­to­meu de Covil­das­ses, envol­ta­da de prats i amb unes vis­tes espec­ta­cu­lars a 360º

La Tosca de Degollats

L’aigua es des­pen­ja de la cor­ca­da tos­ca for­mant nom­bro­sos rega­lims, ofe­rint un sor­pre­nent i mis­te­ri­ós efecte.* 

Arbres monumentals

Arbres excep­ci­o­nals, que per mida, edat, his­tò­ria o par­ti­cu­la­ri­tat cien­tí­fi­ca, cal que siguin protegts