Inscripcions. Programació 2024 Parc del Castell de Montesquiu

El Parc del Cas­tell de Mon­tes­quiu pro­gra­ma anu­al­ment acti­vi­tats d’educació ambi­en­tal a l’entorn del Parc i per exten­sió a tot el ter­ri­to­ri que for­ma part de l’EIN Ser­res de Milany – San­ta Mag­da­le­na i Puig­sa­calm — Bellmunt. 

Rutes guiades pel territori 2024

Des del Parc del Cas­tell de Mon­tes­quiu s’impulsa aquest pro­jec­te amb l’objectiu de des­co­brir racons sin­gu­lars de la Vall del Ges, Orís i Bisau­ra i de L’EIN ser­res de Milany-San­ta Mag­da­le­na i Puigsacalm-Bellmunt.

Rutes guiades pel territori

Des del Parc del Cas­tell de Mon­tes­quiu s’impulsa aquest pro­jec­te amb l’objectiu de des­co­brir racons sin­gu­lars de la Vall del Ges, Orís i Bisau­ra i de L’EIN ser­res de Milany-San­ta Mag­da­le­na i Puigsacalm-Bellmunt.

Festes Majors

Les pla­ces i car­rers de les viles de la Vall del Ges,Orís i Bisau­ra, s’omplen d’alegria per la seva Fes­ta Major. 

La caminada del Vidranès

Des del 2009, pel mes de maig els amants de la mun­ta­nya tenen una cita impres­cin­di­ble. Tots ells com­par­tei­xen un mateix objec­tiu: des­co­brir cada any nous racons i camins poc cone­guts del Vidranès.

Rutes a peu pel territori

Rutes cir­cu­lars per des­co­brir el ter­ri­to­ri de la Vall del Ges, Orís i el Bisau­ra a peu

Camí vora Ges, PR-C47

Iti­ne­ra­ri que segueix el curs del riu Ges, enlla­çant les pobla­ci­ons de Tore­lló i Vidrà, i pas­sant per llocs tan emble­mà­tics com la Font­san­ta, Forat Micó, la Tos­ca de Dego­llats o el Salt del Molí.

Sender central de Catalunya, GR3

Sen­der de gran recor­re­gut que trans­cor­re per la Cata­lu­nya inte­ri­or, enlla­çant la Pla­na de Vic amb la Pla­na de Lleida

Search