Rutes guiades pel territori 2023

Des del Parc del Cas­tell de Mon­tes­quiu s’impulsa aquest pro­jec­te amb l’objectiu de des­co­brir racons sin­gu­lars de la Vall del Ges, Orís i Bisau­ra i de L’EIN ser­res de Milany-San­ta Mag­da­le­na i Puigsacalm-Bellmunt.

Rutes guiades pel territori

Des del Parc del Cas­tell de Mon­tes­quiu s’impulsa aquest pro­jec­te amb l’objectiu de des­co­brir racons sin­gu­lars de la Vall del Ges, Orís i Bisau­ra i de L’EIN ser­res de Milany-San­ta Mag­da­le­na i Puigsacalm-Bellmunt.

La caminada del Vidranès

Des del 2009, pel mes de maig els amants de la mun­ta­nya tenen una cita impres­cin­di­ble. Tots ells com­par­tei­xen un mateix objec­tiu: des­co­brir cada any nous racons i camins poc cone­guts del Vidranès.

Rutes a peu pel territori

Rutes cir­cu­lars per des­co­brir el ter­ri­to­ri de la Vall del Ges, Orís i el Bisau­ra a peu

Camí vora Ges, PR-C47

Iti­ne­ra­ri que segueix el curs del riu Ges, enlla­çant les pobla­ci­ons de Tore­lló i Vidrà, i pas­sant per llocs tan emble­mà­tics com la Font­san­ta, Forat Micó, la Tos­ca de Dego­llats o el Salt del Molí.

Sender central de Catalunya, GR3

Sen­der de gran recor­re­gut que trans­cor­re per la Cata­lu­nya inte­ri­or, enlla­çant la Pla­na de Vic amb la Pla­na de Lleida

Vidrà

La vall de Vidrà és natu­ra en estat pur: la mun­ta­nya és abrup­ta, la vege­ta­ció i el pai­sat­ge can­vi­ant entre fage­des, rou­re­des, prats mun­tans i salts d’aigua.

Castell de Milany

Feu dels senyors de Milany i pro­pi­e­tat del com­tat de Besa­lú, un cas para­dig­mà­tic de la soci­e­tat feu­dal a la fron­te­ra entre el Ripo­llès i Osona.