Rutes guiades pel territori 2023

Des del Parc del Cas­tell de Mon­tes­quiu s’impulsa aquest pro­jec­te amb l’objectiu de des­co­brir racons sin­gu­lars de la Vall del Ges, Orís i Bisau­ra i de L’EIN ser­res de Milany-San­ta Mag­da­le­na i Puigsacalm-Bellmunt.

Rutes guiades pel territori

Des del Parc del Cas­tell de Mon­tes­quiu s’impulsa aquest pro­jec­te amb l’objectiu de des­co­brir racons sin­gu­lars de la Vall del Ges, Orís i Bisau­ra i de L’EIN ser­res de Milany-San­ta Mag­da­le­na i Puigsacalm-Bellmunt.

Festival Cinema de Muntanya

Cada tar­dor els afi­ci­o­nats al cine­ma i a la mun­ta­nya tenen una cita impres­cin­di­ble a Torelló.

Pels Camins dels Matxos

Cur­sa, cami­na­da, mar­xa, trail, car­re­ra, mara­tó, ruta, mata­da, aven­tu­ra, fli­pa­da, pesa­di­lla, pas­se­ja­da, entre­na­ment, correguda…

Festus, festival d’arts al carrer

Un fes­ti­val mul­ti­dis­ci­pli­nar de refe­rèn­cia que com­bi­na gène­res, for­mats i llen­guat­ges amb un nexe en comú, que pas­sa als car­rers de Torelló.

Mercat del trasto, Torelló

El Mer­cat del Tras­to és un mer­cat d’ob­jec­tes usats, de sego­na, ter­ce­ra, o dese­na mà, que se cele­bra a Torelló.