Trail de Sora

Per conèi­xer Sora a vis­ta d’ocell, el Trail de Sora és una bona opció: un cop s’ar­ri­ba a dalt el Cas­tell del Boi­xa­der les vis­tes sobre tot el ter­ri­to­ri son espectaculars.

Rutes a peu pel territori

Rutes cir­cu­lars per des­co­brir el ter­ri­to­ri de la Vall del Ges, Orís i el Bisau­ra a peu

Camí vora Ter, GR210

Un iti­ne­ra­ri que con­vi­da a recór­rer el riu amb els cinc sen­tits i a des­co­brir un ter­ri­to­ri ric en patri­mo­ni his­tò­ric i cul­tu­ral, fau­na, flo­ra i paisatge.

Castell de Boixader o Duocastella

Un cas­tell ter­me­nat d’entre les pos­ses­si­ons del com­te de Besa­lú, amb un fort lli­gam amb els Cas­tells de Beso­ra i Curull.

Ermita de Sant Joan

Camí del muni­ci­pi de Sora, a la vora de la car­re­te­ra, tro­ba­rem aques­ta petit esglésiaromànica.