Rutes guiades pel territori

Des del Parc del Cas­tell de Mon­tes­quiu s’impulsa aquest pro­jec­te amb l’objectiu de des­co­brir racons sin­gu­lars de la Vall del Ges, Orís i Bisau­ra i de L’EIN ser­res de Milany-San­ta Mag­da­le­na i Puigsacalm-Bellmunt.

Rutes a peu pel territori

Rutes cir­cu­lars per des­co­brir el ter­ri­to­ri de la Vall del Ges, Orís i el Bisau­ra a peu

Castell de Besora

Epi­cen­tre del poder del lli­nat­ge Beso­ra i for­ta­le­sa amb un paper prin­ci­pal polí­tic i soci­al en el ter­ri­to­ri del Bisaura.

Baumes

Cases dins la mun­ta­nya, racons en les roques que ens podri­en par­lar d’històries i famí­li­es del nos­tre passat.

Ermita de Sant Moí

A prop de la Far­ga de Bebié, dins el ter­me muni­ci­pal de San­ta Maria de Beso­ra, des­co­bri­rem una ermi­ta con­sa­gra­da a Sant Moí, per­so­nat­ge del folk­lo­re català.

Sant Salvador del Prat

Envol­ta­da de prats de pas­tu­ra, tro­ba­rem aques­ta peti­ta ermi­ta del ter­me de San­ta Maria de Besora

El Salt del Mir

Un espec­ta­cu­lar salt d’aigua a la rie­ra de la Fora­da­da, al ter­me de San­ta Maria de Besora.