Colònia de Borgonyà

A la vora del riu ter, al seu pas per la Vall del Ges, tro­bem una colò­nia indus­tri­al de refe­rèn­cia i una de les més impor­tants de Catalunya.

El Riu Ter

El Ter, gran pro­ta­go­nis­ta dels pai­sat­ges de la Vall del Ges, omple el ter­ri­to­ri de vida i defi­neix el seu caràc­ter industrial.