Sant Vicenç de Torelló

Sant Vicenç, Vila-seca i Bor­go­nyà con­for­men un muni­ci­pi que com­bi­na natu­ra­le­sa, his­tò­ria i tra­di­ció amb un des­ta­cat patri­mo­ni indus­tri­al fruit del pas del riu Ter.

Castell de Torelló

Aques­ta for­ti­fi­ca­ció va con­ver­tir-se en pro­tec­to­ra i estruc­tu­ra­do­ra de la zona de la Vall del Ges tal com la coneixem.

Colònia de Borgonyà

A la vora del riu ter, al seu pas per la Vall del Ges, tro­bem una colò­nia indus­tri­al de refe­rèn­cia i una de les més impor­tants de Catalunya.

El Riu Ter

El Ter, gran pro­ta­go­nis­ta dels pai­sat­ges de la Vall del Ges, omple el ter­ri­to­ri de vida i defi­neix el seu caràc­ter industrial.

Search