Rutes guiades pel territori 2023

Des del Parc del Cas­tell de Mon­tes­quiu s’impulsa aquest pro­jec­te amb l’objectiu de des­co­brir racons sin­gu­lars de la Vall del Ges, Orís i Bisau­ra i de L’EIN ser­res de Milany-San­ta Mag­da­le­na i Puigsacalm-Bellmunt.

Rutes guiades pel territori

Des del Parc del Cas­tell de Mon­tes­quiu s’impulsa aquest pro­jec­te amb l’objectiu de des­co­brir racons sin­gu­lars de la Vall del Ges, Orís i Bisau­ra i de L’EIN ser­res de Milany-San­ta Mag­da­le­na i Puigsacalm-Bellmunt.

Rutes a peu pel territori

Rutes cir­cu­lars per des­co­brir el ter­ri­to­ri de la Vall del Ges, Orís i el Bisau­ra a peu

Camí vora Ter, GR210

Un iti­ne­ra­ri que con­vi­da a recór­rer el riu amb els cinc sen­tits i a des­co­brir un ter­ri­to­ri ric en patri­mo­ni his­tò­ric i cul­tu­ral, fau­na, flo­ra i paisatge.

Camí vora Ges, PR-C47

Iti­ne­ra­ri que segueix el curs del riu Ges, enlla­çant les pobla­ci­ons de Tore­lló i Vidrà, i pas­sant per llocs tan emble­mà­tics com la Font­san­ta, Forat Micó, la Tos­ca de Dego­llats o el Salt del Molí.

Mercats setmanals

Dife­rents muni­ci­pis de la Vall del Ges, Orís i el Bisau­ra acu­llen set­ma­nal­ment mer­cats amb tot tipus de para­des a les seves pla­ces i carrers.