Sender central de Catalunya, GR3

Sen­der de gran recor­re­gut que trans­cor­re per la Cata­lu­nya inte­ri­or, enlla­çant la Pla­na de Vic amb la Pla­na de Lleida

Exposicions a la sala Can Tija

Sala d’ex­po­si­ci­ons iti­ne­rants on es mos­tra obres d’ar­tis­tes de Sant Quir­ze de Beso­ra i del Bisaura.

El trail del Bisaura

Des del 2013 el trail del Bisau­ra s’ha con­ver­tit en una cita impres­cin­di­ble per a tots els run­ners amants de les cur­ses de mun­ta­nya més selectes.

Sant Quirze de Besora

Amb més de 1.120 anys d’his­tò­ria, a mig camí entra la pla­na i el Piri­neu, és la por­ta d’en­tra­da i refe­rent de ser­veis del Bisaura.

El Riu Ter

El Ter, gran pro­ta­go­nis­ta dels pai­sat­ges de la Vall del Ges, omple el ter­ri­to­ri de vida i defi­neix el seu caràc­ter industrial.