Teatre El Centre

El Cen­tre de Sant Quir­ze de Beso­ra és l’entitat del Bisau­ra més anti­ga amb més d’un segle d’història

Rutes guiades pel territori

Des del Parc del Cas­tell de Mon­tes­quiu s’impulsa aquest pro­jec­te amb l’objectiu de des­co­brir racons sin­gu­lars de la Vall del Ges, Orís i Bisau­ra i de L’EIN ser­res de Milany-San­ta Mag­da­le­na i Puigsacalm-Bellmunt.

Rutes a peu pel territori

Rutes cir­cu­lars per des­co­brir el ter­ri­to­ri de la Vall del Ges, Orís i el Bisau­ra a peu

Camí vora Ter, GR210

Un iti­ne­ra­ri que con­vi­da a recór­rer el riu amb els cinc sen­tits i a des­co­brir un ter­ri­to­ri ric en patri­mo­ni his­tò­ric i cul­tu­ral, fau­na, flo­ra i paisatge.

Mercats setmanals

Dife­rents muni­ci­pis de la Vall del Ges, Orís i el Bisau­ra acu­llen set­ma­nal­ment mer­cats amb tot tipus de para­des a les seves pla­ces i carrers.

Sender central de Catalunya, GR3

Sen­der de gran recor­re­gut que trans­cor­re per la Cata­lu­nya inte­ri­or, enlla­çant la Pla­na de Vic amb la Pla­na de Lleida

Exposicions a la sala Can Tija

Sala d’ex­po­si­ci­ons iti­ne­rants on es mos­tra obres d’ar­tis­tes de Sant Quir­ze de Beso­ra i del Bisaura.