Rutes a peu pel territori

Rutes cir­cu­lars per des­co­brir el ter­ri­to­ri de la Vall del Ges, Orís i el Bisau­ra a peu

Olla Cumuna, Montesquiu

Aques­ta tra­di­ció de mar­cat to soci­al, se cele­bra des de 2011 el pri­mer diu­men­ge de febrer a Montesquiu.

Pastorets

En dife­rents muni­ci­pis de la Vall del Ges, Orís i el Bisau­ra, s’hi repre­sen­ten dife­rents ver­si­ons de Pas­to­rets, una tra­di­ció molt arre­la­da al territori.

Camí vora Ter, GR210

Un iti­ne­ra­ri que con­vi­da a recór­rer el riu amb els cinc sen­tits i a des­co­brir un ter­ri­to­ri ric en patri­mo­ni his­tò­ric i cul­tu­ral, fau­na, flo­ra i paisatge.

Mercats setmanals

Dife­rents muni­ci­pis de la Vall del Ges, Orís i el Bisau­ra acu­llen set­ma­nal­ment mer­cats amb tot tipus de para­des a les seves pla­ces i carrers.