Rutes guiades pel territori 2023

Des del Parc del Cas­tell de Mon­tes­quiu s’impulsa aquest pro­jec­te amb l’objectiu de des­co­brir racons sin­gu­lars de la Vall del Ges, Orís i Bisau­ra i de L’EIN ser­res de Milany-San­ta Mag­da­le­na i Puigsacalm-Bellmunt.

Música a la Gespa, notes de primavera

El fes­ti­val tran­quil té lloc als jar­dins del cas­tell de Mon­tes­quiu els diu­men­ges de maig al mig­dia amb un for­mat de con­cert-ver­mut en un entorn privilegiat

Pels Camins dels Matxos

Cur­sa, cami­na­da, mar­xa, trail, car­re­ra, mara­tó, ruta, mata­da, aven­tu­ra, fli­pa­da, pesa­di­lla, pas­se­ja­da, entre­na­ment, correguda…

La caminada del Vidranès

Des del 2009, pel mes de maig els amants de la mun­ta­nya tenen una cita impres­cin­di­ble. Tots ells com­par­tei­xen un mateix objec­tiu: des­co­brir cada any nous racons i camins poc cone­guts del Vidranès.

Trail de Sora

Per conèi­xer Sora a vis­ta d’ocell, el Trail de Sora és una bona opció: un cop s’ar­ri­ba a dalt el Cas­tell del Boi­xa­der les vis­tes sobre tot el ter­ri­to­ri son espectaculars.

Mercat del trasto, Torelló

El Mer­cat del Tras­to és un mer­cat d’ob­jec­tes usats, de sego­na, ter­ce­ra, o dese­na mà, que se cele­bra a Torelló.