Mercat de la patata del Bufet, Orís

Orís obre les seves por­tes tots els diu­men­ges d’octubre per des­co­brir aquest pro­duc­te autòc­ton tan apre­ci­at a la zona. 

Rutes a peu pel territori

Rutes cir­cu­lars per des­co­brir el ter­ri­to­ri de la Vall del Ges, Orís i el Bisau­ra a peu

Castell d’Orís

Impo­nent for­ta­le­sa, sen­ti­ne­lla a l’entrada nord de la Pla­na de Vic, amb una posi­ció estra­tè­gi­ca molt relle­vant a l’època medieval. 

Jardins del Pelut

Una de les colò­ni­es indus­tri­als més impor­tants del tram mit­jà del riu Ter, amb uns mag­ní­fics jar­dins i els seus edi­fi­cis d’estil modernista.

El Riu Ter

El Ter, gran pro­ta­go­nis­ta dels pai­sat­ges de la Vall del Ges, omple el ter­ri­to­ri de vida i defi­neix el seu caràc­ter industrial.

Parròquia de Sant Genís

Situ­a­da a una alti­tud de 700 m en el llom dels care­nars des­prés del mas­sís dels Munts, tro­bem aquest tem­ple d’estil bar­roc neoclassicista.