Rutes guiades pel territori 2024

Des del Parc del Cas­tell de Mon­tes­quiu s’impulsa aquest pro­jec­te amb l’objectiu de des­co­brir racons sin­gu­lars de la Vall del Ges, Orís i Bisau­ra i de L’EIN ser­res de Milany-San­ta Mag­da­le­na i Puigsacalm-Bellmunt.

Mercat de la patata del Bufet, Orís

Orís obre les seves por­tes tots els diu­men­ges d’octubre per des­co­brir aquest pro­duc­te autòc­ton tan apre­ci­at a la zona. 

Festes Majors

Les pla­ces i car­rers de les viles de la Vall del Ges,Orís i Bisau­ra, s’omplen d’alegria per la seva Fes­ta Major. 

Rutes a peu pel territori

Rutes cir­cu­lars per des­co­brir el ter­ri­to­ri de la Vall del Ges, Orís i el Bisau­ra a peu

Orís

D’o­rí­gens agrí­co­les i rama­ders adap­tats a la moder­ni­tat, Orís, for­mat per cinc nuclis dis­se­mi­nats, gau­deix d’un patri­mo­ni natu­ral i arqui­tec­tò­nic d’alt valor. 

Castell d’Orís

Impo­nent for­ta­le­sa, sen­ti­ne­lla a l’entrada nord de la Pla­na de Vic, amb una posi­ció estra­tè­gi­ca molt relle­vant a l’època medieval. 

Jardins del Pelut

Una de les colò­ni­es indus­tri­als més impor­tants del tram mit­jà del riu Ter, amb uns mag­ní­fics jar­dins i els seus edi­fi­cis d’estil modernista.

El Riu Ter

El Ter, gran pro­ta­go­nis­ta dels pai­sat­ges de la Vall del Ges, omple el ter­ri­to­ri de vida i defi­neix el seu caràc­ter industrial.

Parròquia de Sant Genís

Situ­a­da a una alti­tud de 700 m en el llom dels care­nars des­prés del mas­sís dels Munts, tro­bem aquest tem­ple d’estil bar­roc neoclassicista.

Search