Rutes a peu pel territori

Rutes cir­cu­lars per des­co­brir el ter­ri­to­ri de la Vall del Ges, Orís i el Bisau­ra a peu

Olla Cumuna, Montesquiu

Aques­ta tra­di­ció de mar­cat to soci­al, se cele­bra des de 2011 el pri­mer diu­men­ge de febrer a Montesquiu.

Camí vora Ter, GR210

Un iti­ne­ra­ri que con­vi­da a recór­rer el riu amb els cinc sen­tits i a des­co­brir un ter­ri­to­ri ric en patri­mo­ni his­tò­ric i cul­tu­ral, fau­na, flo­ra i paisatge.

Mercats setmanals

Dife­rents muni­ci­pis de la Vall del Ges, Orís i el Bisau­ra acu­llen set­ma­nal­ment mer­cats amb tot tipus de para­des a les seves pla­ces i carrers.

Montesquiu

L’es­pai natu­ral del Parc del Cas­tell de Mon­tes­quiu con­for­ma gran part del ter­me muni­ci­pal i abra­ça el seu nucli urbà, esta­blert des del s. XVI sobre una ter­ras­sa flu­vi­al vora el riu Ter.

Castell de Montesquiu

De la tor­re for­ti­fi­ca­da a la domus, un recor­re­gut per la his­tò­ria del Bisau­ra i els lli­nat­ges més pode­ro­sos del territori.