Rutes guiades pel territori 2023

Des del Parc del Cas­tell de Mon­tes­quiu s’impulsa aquest pro­jec­te amb l’objectiu de des­co­brir racons sin­gu­lars de la Vall del Ges, Orís i Bisau­ra i de L’EIN ser­res de Milany-San­ta Mag­da­le­na i Puigsacalm-Bellmunt.

Rutes guiades pel territori

Des del Parc del Cas­tell de Mon­tes­quiu s’impulsa aquest pro­jec­te amb l’objectiu de des­co­brir racons sin­gu­lars de la Vall del Ges, Orís i Bisau­ra i de L’EIN ser­res de Milany-San­ta Mag­da­le­na i Puigsacalm-Bellmunt.

Música a la Cabanya. Notes de tardor

A la tar­dor, la Caba­nya del Cas­tell de Mon­tes­quiu i dife­rents punts del ter­ri­to­ri del Bisau­ra, acu­llen el cicle de músi­ca i poe­sia Músi­ca a la Cabanya.

Música a la Gespa, notes de primavera

El fes­ti­val tran­quil té lloc als jar­dins del cas­tell de Mon­tes­quiu els diu­men­ges de maig al mig­dia amb un for­mat de con­cert-ver­mut en un entorn privilegiat

Fira de la nou, Montesquiu

El ter­cer cap de set­ma­na d’oc­tu­bre, des del 2012, se cele­bra a Mon­tes­quiu la Fira de la Nou.

Cursa del Castell de Montesquiu

Aques­ta clàs­si­ca cur­sa popu­lar recor­re el Parc del Cas­tell de Mon­tes­quiu amb dife­rents pro­pos­tes de recor­re­guts i distància.

Rutes a peu pel territori

Rutes cir­cu­lars per des­co­brir el ter­ri­to­ri de la Vall del Ges, Orís i el Bisau­ra a peu