Rutes guiades pel territori

Des del Parc del Castell de Montesquiu s’impulsa aquest projecte amb l’objectiu de descobrir racons singulars de la Vall del Ges, Orís i Bisaura i de L’EIN serres de Milany-Santa Magdalena i Puigsacalm-Bellmunt.

PROGRAMA 2022

INSCRIPCIONS

Les rutes pas­sen per tots els muni­ci­pis que for­men part del Con­sor­ci de la Vall del Ges, Orís i el Bisau­ra. Es duen a ter­me entre els mesos de març i novem­bre anu­al­ment, i son rutes guia­des amb un guia de mun­ta­nya pro­fes­si­o­nal.

En totes aque­lles rutes que ho per­me­ten, es prac­ti­ca la mar­xa nòr­di­ca, una pràc­ti­ca espor­ti­va aerò­bi­ca, salu­da­ble i apta per a tots els públics, inde­pen­dent­ment de l’edat i la for­ma físi­ca. Con­sis­teix a cami­nar amb l’ajuda de bas­tons simi­lars als uti­lit­zats en l’esquí. Totes les sor­ti­des es fan els diu­men­ges al matí.

La dis­tàn­cia dels iti­ne­ra­ris varia entre 8 i 13 km, i tenen una dura­da de 3 a 4 hores.

Aquest pro­gra­ma és ges­ti­o­nat pel Con­sor­ci de la Vall del Ges, Orís i Bisau­ra, en el marc del con­ve­ni de coo­pe­ra­ció i col·laboració entre la Dipu­ta­ció de Bar­ce­lo­na, el CVGOB i l’Ajuntament de Mon­tes­quiu, rela­tiu a les tas­ques d’informació de l’equipament cul­tu­ral i Cen­tre de Recur­sos del Cas­tell de Montesquiu.

Les sor­ti­des tenen un preu de 4 euros i sem­pre cal ins­crip­ció prè­via, ja que les pla­ces son limitades.

Rutes Anteriors

Enllaços d’interès

Agen­da del Parc del Cas­tell de Montesquiu