Rutes guiades pel territori 2024

Des del Parc del Castell de Montesquiu s’impulsa aquest projecte amb l’objectiu de descobrir racons singulars de la Vall del Ges, Orís i Bisaura i de L’EIN serres de Milany-Santa Magdalena i Puigsacalm-Bellmunt.

RUTES GUIADES 2024 

INSCRIPCIONS

Les rutes recor­ren el ter­ri­to­ri a la cer­ca d’aquells ele­ments més des­ta­cats del seu patri­mo­ni natu­ral i cul­tu­ral. Bos­cos, cin­gles, salts d’aigua, rie­rols ama­gats, prats i pas­tu­res, fage­des impo­nents, ermi­tes romà­ni­ques, masos i masi­es, cas­tells his­tò­rics, antics molins, bau­mes, indrets sin­gu­lars i ins­pi­ra­dors on s’hi res­pi­ren segles de vida rural i tradició.

Les cami­na­des pas­sen per tots els muni­ci­pis que for­men part del Con­sor­ci de la Vall del Ges, Orís i el Bisau­ra. Es duen a ter­me entre els mesos de març i desem­bre anu­al­ment, i son rutes guia­des amb un guia de mun­ta­nya pro­fes­si­o­nal amb conei­xe­ments sobre el ter­ri­to­ri en àmbits molt diversos. 

Totes les sor­ti­des es fan els diu­men­ges al matí. La dis­tàn­cia dels iti­ne­ra­ris varia entre 6 i 13 km, i tenen una dura­da de 3 a 5 hores.

Les sor­ti­des tenen un preu de 4 euros i sem­pre cal ins­crip­ció prè­via , ja que les pla­ces son limitades.

Aquest pro­gra­ma és ges­ti­o­nat pel Con­sor­ci de la Vall del Ges, Orís i Bisau­ra, en el marc del con­ve­ni de coo­pe­ra­ció i col·laboració entre la Dipu­ta­ció de Bar­ce­lo­na, el CVGOB i l’Ajuntament de Montesquiu.

Rutes anteriors

Enllaços d’interès

Agen­da del Parc del Cas­tell de Montesquiu

Continguts relacionats

Search