Notes a la Cabanya

Cada primavera, la Cabanya del Castell de Montesquiu i diferents punts del territori del Bisaura, acullen el cicle de música i poesia Notes a la Cabanya.

La parau­la nota té molts sig­ni­fi­cats: una nota musi­cal, un petit escrit, una sen­sa­ció, un apunt… Aques­ta ver­sa­ti­li­tat carac­te­rit­za ‘Notes a la Caba­nya’, un cicle en què la músi­ca i la poe­sia dei­xen la por­ta a ober­ta a altres for­mats i pro­pos­tes artís­ti­ques, en un espai, la Caba­nya del Cas­tell de Mon­tes­quiu, espe­ci­al­ment pre­pa­rat per aco­llir espec­ta­cles de petit for­mat.

La pri­ma­ve­ra del 2017 el Con­sor­ci de la Vall del Ges, Orís i Bisau­ra i el Parc del Cas­tell de Mon­tes­quiu van ini­ci­ar aquest recor­re­gut artís­tic amb el Cicle de músi­ca i poe­sia a la caba­nya del cas­tell, una apos­ta per una pro­gra­ma­ció cul­tu­ral d’espectacles de petit for­mat i de qua­li­tat que tenen com a base la músi­ca i la poe­sia.

La inten­ció de futur és obrir aquest cicle al ter­ri­to­ri i por­tar músi­ca i poe­sia a dife­rents punts emble­mà­tics del patri­mo­ni cul­tu­ral i natu­ral de l’EIN Ser­res de Milany – San­ta Mag­da­le­na i Puigsacalm-Bellmunt.

Enllaços d’interès

Pro­gra­ma Notes a la Caba­nya 2020

Infor­ma­ció i inscripcions