Música a la Cabanya. Notes de tardor

A la tardor, la Cabanya del Castell de Montesquiu i diferents punts del territori del Bisaura, acullen el cicle de música i poesia Música a la Cabanya.

La parau­la nota té molts sig­ni­fi­cats: una nota musi­cal, un petit escrit, una sen­sa­ció, un apunt… Aques­ta ver­sa­ti­li­tat carac­te­rit­za ‘Notes a la Caba­nya’, un cicle en què la músi­ca i la poe­sia dei­xen la por­ta a ober­ta a altres for­mats i pro­pos­tes artís­ti­ques, en un espai, la Caba­nya del Cas­tell de Mon­tes­quiu, espe­ci­al­ment pre­pa­rat per aco­llir espec­ta­cles de petit for­mat.

Programa 2022

Dis­sab­te, 3 de setem­bre
Aplec de Sant Moí
Notes i ter­ri­to­ri
Dins el pro­gra­ma Viu el Parc de la Xar­xa de Parcs i com a acte de la Fes­ta Major de San­ta Maria de Beso­ra, cele­brem el tra­di­ci­o­nal aplec a l’ermita de Sant Moí, que es tro­ba dins el Parc.
9 h Cami­na­da guia­da des del Parc del Cas­tell de Mon­tes­quiu o des de San­ta Maria de Beso­ra. Tam­bé es pot arri­bar a Sant Moí per lliu­re el camí més curt és l’accés per la Far­ga de Bebié.
11h Esmor­zar popu­lar
12 h Con­cert amb Grup Trill, can­çó tra­di­ci­o­nal dels Paï­sos Cata­lans.
Espec­ta­cle gra­tu­ït.
INSCRIPCIONS a la cami­na­da des del Parc del Cas­tell de Mon­tes­quiu a p.montesquiu.bisaura@diba.cat
Orga­nit­zen: Ajun­ta­ment de San­ta Maria de Beso­ra, Viu el Parc i Parc del Cas­tell de Montesquiu

Diu­men­ge, 18 de setem­bre
Fer­ran Palau i Itzi­pa
Notes ínti­mes
Palau ens pre­sen­ta JOIA, pro­jec­te nas­cut en ple­na pan­dè­mia un retorn als orí­gens en què ens mos­tra el seu inte­ri­or més íntim i acús­tic. El pre­ce­di­rà el jove con­junt Itzi­pa, un pro­jec­te musi­cal emer­gent que es mou per l’arrel tra­di­ci­o­nal.
Hora: 12 h
Lloc: jar­dins davant la Caba­nya del Cas­tell
Espec­ta­cle gra­tu­ït. Cal ins­crip­ció prè­via AQUI
Aquest espec­ta­cle for­ma part del pro­gra­ma Parcs en con­cert.

Dis­sab­te 1 d’octubre
David Cas­ti­llo i Xarim Ares­té

Notes de poe­sia
Him­nes de Fata Mor­ga­na és un reci­tal a duet ple de vita­lis­me i una mira­da cre­a­ti­va sobre el des­as­tre. Un dià­leg en què gui­tar­res i veus esta­blei­xen com­pli­ci­tats amb el públic. El fruit d’una col·laboració des­prés d’anys d’afinitats i una rei­vin­di­ca­ció de la sole­dat cre­a­ti­va.
Hora: 19 h
Lloc: la Caba­nya del Cas­tell
Espec­ta­cle gra­tu­ït. Cal ins­crip­ció prè­via AQUI
Aquest espec­ta­cle for­ma part del pro­gra­ma Poe­sia als parcs.

Dis­sab­te 15 d’octubre
Orques­tra Fire­luc­he
Notes de Pau Riba
Sego­na flo­ra­da, un disc l’Orchestra Fire­luc­he i Pau Riba on les noves flors melò­di­ques es com­bi­nen ara amb noves veus fent reviu­re un espec­ta­cle on gau­dir de les noves can­çons d’un dels nos­tres més grans poe­tes.
Hora: 19 h
Lloc: la Caba­nya del Cas­tell
Espec­ta­cle gra­tu­ït. Cal ins­crip­ció prè­via: p.montesquiu.bisaura@diba.cat / 663 70 82 10

INFORMACIÓ GENERAL
Aquests actes estan con­di­ci­o­nats per la nor­ma­ti­va sani­tà­ria actu­al sobre la COVID-19.

Més infor­ma­ció: p.montesquiu.bisaura@diba.cat / 663 70 82 10

El Parc del Cas­tell de Mon­tes­quiu for­ma part de la Xar­xa de Parcs Natu­rals de la Dipu­ta­ció de Barcelona.

Enllaços d’interès

Pro­gra­ma Notes a la Caba­nya 2021

Continguts relacionats