Inscripcions. Programació 2024 Parc del Castell de Montesquiu

El Parc del Castell de Montesquiu programa anualment activitats d’educació ambiental a l’entorn del Parc i per extensió a tot el territori que forma part de l’EIN Serres de Milany – Santa Magdalena i Puigsacalm — Bellmunt.

TOTES LES INSCRIPCIONS

Algunes activitats són gratuïtes però requereixen inscripció prèvia al correu p.montesquiu.bisaura@diba.cat , consulteu la programació anual i tots els requisits de cada activitat AQUÍ

El Parc del Cas­tell de Mon­tes­quiu pro­gra­ma anu­al­ment acti­vi­tats d’educació ambi­en­tal a l’entorn del Parc del Cas­tell de Mon­tes­quiu i per exten­sió a tot el ter­ri­to­ri que for­ma part de l’EIN Ser­res de Milany – San­ta Mag­da­le­na i Puig­sa­calm — Bell­munt. Aques­ta pro­gra­ma­ció anu­al cons­ta d’acti­vi­tats, rutes i sor­ti­des en dife­rents for­mats i amb temà­ti­ques ben vari­a­des que tenen com a objec­tiu comú  des­co­brir l’entorn i conèi­xer el patri­mo­ni natu­ral i cul­tu­ral del Parc i l’EIN en dife­rents dates i hora­ris. Totes les acti­vi­tats i rutes estan dis­se­nya­des i acom­pa­nya­des per pro­fes­si­o­nals en cada tema: biò­legs, guies de mun­ta­nya pro­fes­si­o­nals, her­pe­tò­legs, ornitòlegs…

PROGRAMACIÓ ANUAL

Rutes guia­des pel ter­ri­to­ri
Acti­vi­tats de pri­ma­ve­ra

Acti­vi­tats de Tar­dor
Músi­ca a la Gespa

Continguts relacionats

Search