Trail de Sora

Esport

Detalls de l’esdeveniment

 • Sora
 • 21 de maig de 2022
 • Dis­sab­te, 7:00 a 15:00

  Contact event manager

  1 2 3 4

  Book your tickets

  Cho­o­se tickets 
  $0
  Bank Name­Ac­count No: 0000 1400 1211IFSC Code: 00001321Branch Address 
  Back to details
  Thank you Kindly

  Trail de Sora

  Dis­sab­te, 7:00 a 15:00
  21 de maig de 2022

  000000

  Trail de Sora

  Dis­sab­te, 7:00 a 15:00
  21 de maig de 2022

  PRINT

  Seguim cor­rents, i aquest 2022 ho hem fet ampli­ant el trail. Afe­gim una ruta amb 25km i 1300m de des­ni­vell posi­tiu, i man­te­nim la cur­ta de 11km amb 600m de des­ni­vell posi­tiu.
  Una de les altres nove­tats és que for­mem part de la COPA OSONING TRAIL RUN, el cam­pi­o­nat de cur­ses de mun­ta­nya de la comar­ca d’O­so­na, en moda­li­tat de trail curt, i la de trail llarg.
  Amb les matei­xes ganes que l’any pas­sat per seguir ofe­rint pas­sar un bon dia, en un entorn incomparable.

  Ins­crip­ci­ons i més informació