Superem la por a les serps! | Activitats de primavera 2023

Natu­ra

Detalls de l’esdeveniment

 • Parc del Cas­tell de Montesquiu
 • 29 d’a­bril de 2023
 • Dis­sab­te, 10:00 a 18:00

  Contact event manager

  1 2 3 4

  Book your tickets

  Cho­o­se tickets 
  $0
  Bank Name­Ac­count No: 0000 1400 1211IFSC Code: 00001321Branch Address 
  Back to details
  Thank you Kindly

  Superem la por a les serps! | Activitats de primavera 2023

  Dis­sab­te, 10:00 a 18:00
  29 d’a­bril de 2023

  000000

  Superem la por a les serps! | Acti­vi­tats de pri­ma­ve­ra 2023

  Dis­sab­te, 10:00 a 18:00
  29 d’a­bril de 2023

  PRINT

  Conei­xe­rem què és l’ofidiofobia i dona­rem eines i meca­nis­mes per superar-la. Des­mun­ta­rem mites res­pec­te les serps per apren­dre a ges­ti­o­nar les pors que desperten.
  Jor­na­da a càr­rec de la psi­cò­lo­ga Mire­ia López i de l’herpetòleg Fer­nan­do Loras Ortí, socis de la Soci­e­tat Cata­la­na d’Herpetologia.
  Orga­nit­za: Soci­e­tat Cata­la­na d’Herpetologia amb el suport del Parc del Cas­tell de Montesquiu

   

   

  Hora: de 10 a 18 h
  Preu: gra­tu­ït
  Afo­ra­ment limi­tat, cal ins­crip­ció prè­via al cor­reu sch@soccatherp.org

   

  PROGRAMA D’ACTIVITATS DE PRIMAVERA 2023