Secrets del parc: els amfibis | Activitats de primavera 2023

Natu­ra

Detalls de l’esdeveniment

 • Parc del Cas­tell de Montesquiu
 • 13 de maig de 2023
 • Dis­sab­te, 17:30 a 21:00

  Contact event manager

  1 2 3 4

  Book your tickets

  Cho­o­se tickets 
  $0
  Bank Name­Ac­count No: 0000 1400 1211IFSC Code: 00001321Branch Address 
  Back to details
  Thank you Kindly

  Secrets del parc: els amfibis | Activitats de primavera 2023

  Dis­sab­te, 17:30 a 21:00
  13 de maig de 2023

  000000

  Secrets del parc: els amfi­bis | Acti­vi­tats de pri­ma­ve­ra 2023

  Dis­sab­te, 17:30 a 21:00
  13 de maig de 2023

  PRINT

  On viuen els amfi­bis del nos­tre entorn? Què podem fer per obser­var-los? Farem una sor­ti­da per resol­dre aquests dub­tes tot apre­nent a iden­ti­fi­car-los i conèi­xer els llocs ido­nis on veure’ls dins l’espai natu­ral del Parc. Taller a càr­rec de Fer­nan­do Loras Ortí, herpetòleg.
  Orga­nit­za: Parc del Cas­tell de Mon­tes­quiu i Con­sor­ci del Ter. Col·labora el Museu del Ter

  Hora: de 17.30 a 21 h
  Preu: menors de 12 anys gra­tu­ït / 3,5 € adults.

   

  INSCRIPCIONS

  PROGRAMA D’ACTIVITATS DE PRIMAVERA 2023