Ratpenats, quins desconeguts! | Activitats de primavera 2023

Natu­ra

Detalls de l’esdeveniment

 • Parc del Cas­tell de Montesquiu
 • 27 de maig de 2023
 • Dis­sab­te, 19:00 a 23:00

  Contact event manager

  1 2 3 4

  Book your tickets

  Cho­o­se tickets 
  $0
  Bank Name­Ac­count No: 0000 1400 1211IFSC Code: 00001321Branch Address 
  Back to details
  Thank you Kindly

  Ratpenats, quins desconeguts! | Activitats de primavera 2023

  Dis­sab­te, 19:00 a 23:00
  27 de maig de 2023

  000000

  Rat­pe­nats, quins des­co­ne­guts! | Acti­vi­tats de pri­ma­ve­ra 2023

  Dis­sab­te, 19:00 a 23:00
  27 de maig de 2023

  PRINT

  Conei­xe­rem l’apassionant his­tò­ria evo­lu­ti­va dels rat­pe­nats i les seves carac­te­rís­ti­ques bio­lò­gi­ques i eco­lò­gi­ques. Des­co­bri­rem com son els seus crits ultra­sò­nics i expli­ca­rem qui­na inci­dèn­cia tenen els qui­ròp­ters en la cul­tu­ra popu­lar. Des­prés farem una pas­se­ja­da pel Parc i amb l’ajuda d’un detec­tor de rat­pe­nats podrem escol­tar els seus crits. Taller a càr­rec de Jor­di Ser­ra-Cobo, doc­tor en bio­lo­gia expert en quiròpters

  Orga­nit­za: Are­am­bi­en­tal i Parc del Cas­tell de Montesquiu

   

  Hora: de 19 a 23h
  Acti­vi­tat gra­tu­ï­ta en motiu del DIA EUROPEU DELS PARCS.
  Afo­ra­ment limi­tat, cal ins­crip­ció prè­via al cor­reu p.montesquiu.bisaura@diba.cat

  PROGRAMA D’ACTIVITATS DE PRIMAVERA 2023