Torelló. 21ena Pels camins dels matxos

Esport

Detalls de l’esdeveniment

 • Torelló
 • 15 d’a­bril de 2023
 • Dis­sab­te, 6:00 a 20:00

  Contact event manager

  1 2 3 4

  Book your tickets

  Cho­o­se tickets 
  $0
  Bank Name­Ac­count No: 0000 1400 1211IFSC Code: 00001321Branch Address 
  Back to details
  Thank you Kindly

  Torelló. 21ena Pels camins dels matxos

  Dis­sab­te, 6:00 a 20:00
  15 d’a­bril de 2023

  000000

  Tore­lló. 21ena Pels camins dels matxos

  Dis­sab­te, 6:00 a 20:00
  15 d’a­bril de 2023

  PRINT

  21ena PELS CAMINS DELS MATXOS

  L’emblemàtica cur­sa té un recor­re­gut de 63 qui­lò­me­tres i 6.200 metres de des­ni­vell acu­mu­lat que por­ta els par­ti­ci­pants a coro­nar el Puig­sa­calm (1.514m), Cabre­ra (1.316m) i Bell­munt (1.246m). Però tam­bé té les alter­na­ti­ves de 56 km, 53 km o de 48 km, a ban­da del Tas­tet de Mat­xos amb 23 km de corriols.

  Acti­vi­tats
  4:30 – 5:30: Entre­ga de dor­sals de Pels Camins dels Mat­xos
  6:00: Sor­ti­da de la XXI edi­ció del Pels Camins dels Mat­xos
  7:00 – 8:00: Entre­ga de dor­sals del Tas­tet de Mat­xos
  8:30: Sor­ti­da de la VI edi­ció del Tas­tet de Mat­xos
  9:30: Sor­ti­da dels Mat­xi­tus
  18:00: Entre­ga de premis

  Data: Dis­sab­te 15 d’abril del 2023 a par­tir de les 6.00 h

  Lloc: Camp de fut­bol del Montserratí

  Orga­nit­za: Cen­tre Excur­si­o­nis­ta de Torelló

  Infor­ma­ció i inscripcions