Papallones nocturnes. Activitats de primavera 2022

Natu­ra

Detalls de l’esdeveniment

 • Parc del Cas­tell de Montesquiu
 • 30 d’a­bril de 2022
 • Dis­sab­te, 19:00 a 21:00

  Contact event manager

  1 2 3 4

  Book your tickets

  Cho­o­se tickets 
  $0
  Bank Name­Ac­count No: 0000 1400 1211IFSC Code: 00001321Branch Address 
  Back to details
  Thank you Kindly

  Papallones nocturnes. Activitats de primavera 2022

  Dis­sab­te, 19:00 a 21:00
  30 d’a­bril de 2022

  000000

  Papa­llo­nes noc­tur­nes. Acti­vi­tats de pri­ma­ve­ra 2022

  Dis­sab­te, 19:00 a 21:00
  30 d’a­bril de 2022

  PRINT

  Sor­tim de nit per obser­var i estu­di­ar les papa­llo­nes noc­tur­nes. Uti­lit­za­rem dife­rents tram­pes per atrau­re diver­ses espè­ci­es d’aquest grup, com la gra­ell­sia (Acti­as isa­be­lae). Iden­ti­fi­ca­rem els exem­plars atrets i n’explicarem les carac­te­rís­ti­ques prin­ci­pals i algu­nes curi­o­si­tats de cada espècie.


  Hora: a les 19h
  Cal ins­crip­ció prè­via AQUI o al 93 851 51 76
  Acti­vi­tat gratuïta

  * Es reco­ma­na por­tar llan­ter­na i quel­com per picar si es vol
  Orga­nit­za: Grup de Natu­ra­lis­tes d’Osona i CERM-UVic-UCC