Montesquiu. Taller d’horticultura ecològica

Natu­ra

Detalls de l’esdeveniment

 • 5 de juny de 2021
 • Dis­sab­te, 17:00 a 19:00

  Contact event manager

  1 2 3 4

  Book your tickets

  Cho­o­se tickets 
  $0
  Bank Name­Ac­count No: 0000 1400 1211IFSC Code: 00001321Branch Address 
  Back to details
  Thank you Kindly

  Montesquiu. Taller d’horticultura ecològica

  Dis­sab­te, 17:00 a 19:00
  5 de juny de 2021

  000000

  Mon­tes­quiu. Taller d’horticultura ecològica

  Dis­sab­te, 17:00 a 19:00
  5 de juny de 2021

  PRINT

  Aquest dis­sab­te 5 de juny es rea­lit­za­rà un taller d’hor­ti­cul­tu­ra eco­lò­gi­ca gra­tu­ït i obert a tothom.

  Ori­en­tat a apren­dre, cul­ti­var i man­te­nir un hort de for­ma eco­lò­gi­ca, i donar la pos­si­bi­li­tat a més per­so­nes d’i­ni­ci­ar-se a l’a­gri­cul­tu­ra eco­lò­gi­ca i dei­xar enre­re els pro­duc­tes de sín­te­sis quí­mi­ca per cui­dar el pla­ne­ta i pro­te­gir la nos­tra salut.

  Als horts muni­ci­pals del Pas­seig del Ter a les 17:00h.